partner

Proclaimer

BI Knowledge Sharing (verder afgekort tot BIKS) biedt u deze website (biknowledgesharing.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat BIKS alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 1. Aansprakelijkheid
  BIKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.
  BIKS heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat BIKS de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
  BIKS noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin is BIKS aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
  Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal en/of pictogrammen is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan BIKS.
  De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen BIKS en de websiteleverancier Ramdesign uit Heverlee.
  Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met BIKS. BIKS kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan BIKS de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

 3. Links en verwijzingen
  Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. BIKS controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat BIKS de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen BIKS en de uitbaters van deze sites.
  BIKS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van BIKS verwijst.
  Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met BIKS: info@BIKnowledgeSharing.be

 4. Bescherming van de persoonsgegevens
  Om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met anonieme persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

  Doeleinden en verwerkingsgronden
  Wij gebruiken deze gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.
  Dit kan enkel:
  - om een wettelijke verplichting na te komen
  - wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.

  Doorgifte
  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  - het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
  - het verzamelen van analytische gegevens voor de optimalisatie van de website.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Openbaarheid
  Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

  Bewaring
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

  Rechten
  Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
  - recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
  - recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  - recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen

  Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

  Profilering
  Wij maken geen gebruik van profilering.

  Tracking
  Wij maken gebruik van tracking om de werking van de website te optimaliseren en de inhoud ervan te verbeteren.

  Data mining
  Wij doen niet aan data mining.

  Contactgegevens
  Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@BIKnowledgeSharing.be.
  Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@toezichtcommissie.be.

Cookies

This website may use cookies which enable you to personalize your experience on our site, tell us which parts of our website people have visited and give us insights into user behavior so we can improve our communication and products.

Settings   Info  

OK

Settings

These cookies are essential to enable you to browse around our website and use the features.
These cookies enable storage of information that changes the way a website behaves or looks, like settings for your preferred language or region.
These cookies collect information about how you use our website. These cookies are also used to let affiliates know if you came to one of our websites from an affiliate. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription